no cover -  

Privacy Policy

Jsme si vědomi toho, že vaše soukromí je velmi důležité a bereme to vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují pravidla a postupy BeatZone o shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací při použití BeatZone služby. Nebudeme používat nebo vaše údaje s nikým sdílet s výjimkou toho, jak je popsáno v těchto Podmínkách ochrany soukromí.


Shromažďování a použití informací

Používáme údaje, které shromažďujeme k analýze, jak se používá naše služba, k diagnostice služeb nebo ohledně technických problémů, udržování bezpečnosti a personalizaci obsahu. Systém si pamatuje informace, které vám pomohou efektivně přistupovat ke svému účtu, sledovat souhrnné ukazatele, například celkový počet návštěvníků, provoz a demografické vzorky a sledování uživatelského obsahu. Uchovávání všech těchto informací by mělo být v souladu s zákonem Digital Millennium Copyright (zkráceně DMCA) a dalšími příslušnými zákony.

Uživatelem poskytnuté informace:

Poskytujete nám informace o sobě, jako je vaše jméno a e-mail, pokud se zaregistrujete na členský účet u služby. Pokud se rozhodnete přidat vaše jméno a další informace se do svého profilu budou k dispozici pro veřejné prohlížení v naší službě. Můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro zaslání služby související oznámení. Můžete ovládat příjem některých zpráv služeb s tím souvisejících ve vaší stránce Nastavení. Můžeme také použít vaše kontaktní údaje, abychom vám zaslali marketingové zprávy. Pokud nechcete dostávat tyto zprávy, můžete se odhlásit podle pokynů ve zprávě. Pokud budete souhlasit s námi prostřednictvím e-mailu, můžeme uchovávat obsah vašich e-mailových zpráv, e-mailovou adresu a naše reakce.

Také nám poskytujete informace v uživatelském obsahu, který přispíváte ve službě BeatZone. Vaše příspěvky a další příspěvky ve službě a metadata o nich (například, kdy byl příspěvek odeslán), jsou veřejně zobrazitelné, spolu s vaším jménem (není-li možnost, která vám umožní psát anonymně). Tyto informace mohou být vyhledávány pomocí vyhledávačů a být publikovány jinde na webech v souladu s našimi smluvními podmínkami.

Pokud se rozhodnete využít naši službu k pozvání "pozvat kamaráda", budeme po vás požádat, e-mailovou adresu k pozvání a automaticky odešleme e-mailovou pozvánku. My uložíme tuto informaci a vám pošleme e-mail, pokud je vaše pozvání přijato a povede k registraci vašeho přítele.

Cookies:

Při návštěvě služby BeatZone, můžeme poslat jeden nebo více "cookies" - malé datové soubory - k počítači, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč a pomůže tak BeatZone k rychlejšímu přihlášení a zvýší možnosti při procházení našeho webu. Cookie může zprostředkovat anonymní informace o tom, jak procházíte BeatZone, ale neshromažďuje osobní údaje. Trvalý cookie zůstane v počítači po zavření prohlížeče, takže jej lze použít při příští návštěvě BeatZone. Trvalé soubory cookie lze odstranit pomocí pokynů webového prohlížeče. Cookie relace je dočasný a zmizí po zavření prohlížeče. Můžete obnovit svůj webový prohlížeč tak, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby hlásil, když se odesílá cookie. Nicméně, některé funkce služby nemusí správně fungovat, pokud je možnost přijímat cookies zakázána.

Log Soubory:

Log informace o souborech se automaticky hlásí prohlížeči pokaždé, při vstupu na webovou stránku. Když používáte naši službu, naše servery automaticky zaznamenávají určité informace, které váš webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě jakékoliv webové stránky. Tyto protokoly serveru mohou obsahovat informace, jako je váš webový požadavek, Internet Protocol ( "IP") adresa, typ prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, počet kliknutí, názvy domén, na vstupních stránkách, počtu prohlédnutých stránek a další informace.

Služby třetích stran:

Můžeme použít Google Analytics nebo Mixpanel a s používat jejich služby. Google Analytics a Mixpanel shromažďují informace zaslané prohlížečem jako součást žádostí webové stránky, včetně cookies a vaši IP adresy. Google Analytics a Mixpanel také obdrží tuto informaci a jejich použití se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů.


Jak Sdílíme vaše informace

Osobní identifikovatelné informace:

Můžeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami za účelem poskytování služby. Pokud to uděláme, bude používání takových třetích stran vázáno touto Ochranou osobních údajů. Můžeme uchovávat osobní údaje v místech mimo přímou kontrolu BeatZone (například na serverech nebo databázích umístěných u poskytovatelů hostingu).

Můžeme sdílet nebo zveřejňovat vaše informace s vaším souhlasem, například pokud se rozhodnete přihlásit ke službě prostřednictvím služby třetích stran. Nemůžeme kontrolovat použití třetích stran vašich informací.

BeatZone může v případě potřeby učinit o ze zákona nebo na základě soudní obsílky Vaše osobní údaje, nebo pokud se domníváme, že je to přiměřeně nezbytné pro dosažení souladu s právem, pravidlem, vyhláškou nebo zákonným požadavkem; k ochraně bezpečnosti osob; s cílem řešit podvod, bezpečnost nebo technické problémy; nebo k ochraně práv a majetku BeatZone.

Osobní neidentifikovatelné informace:

Můžeme sdílet ne-osobní identifikační údaje (například anonymní data o využití, odkazující / výchozí stránky a adresy URL, typy platforem, počet kliknutí, atd) se zainteresovanými třetími stranami, které pomohou porozumět určitým zákonitostem využití pro některé BeatZone služby.

BeatZone může povolit reklamním serverům třetích stran nebo reklamní sítím použití reklamy. Tyto reklamní servery třetích stran nebo reklamní sítě používají technologii, která se odesílá přímo do vašeho prohlížeče, reklamy a odkazy, které se objevují na BeatZone. Oni automaticky obdrží svoji IP adresu, když se to stane. Mohou se použít i jiné technologie (například cookies, JavaScript, nebo webové majáky) k měření efektivity svých reklam a přizpůsobení obsahu reklamy. BeatZone neposkytuje žádné osobní identifikační údaje k těmto reklamním serverům třetích stran nebo reklamní sítím bez vašeho souhlasu. Uvědomte si však, že pokud inzerent požádá BeatZone pro zobrazení reklamy na určité publikum a vy budete reagovat na tuto reklamu, inzerent nebo reklamní server, může dojít k závěru, že jste byl shodný s popisem publika, které se snaží dosáhnout. BeatZone Zásady ochrany osobních údajů se na ně nevztahují, a my nemůžeme kontrolovat činnost těchto třetích stran inzerentů. Obraťte se případně pro příslušné informace na zásady ochrany osobních údajů těchto inzerentů.


Jak chráníme vaše informace

My využívá komerčně přiměřeně fyzické, manažerské a technické opatření, jejichž cílem zachovat integritu a bezpečnost vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které jsou předány na BeatZone. Nemůžeme však zajistit, že vaše informace ve službě, nemohou být zpřístupněny, přepsány, pozměněny nebo zničeny v důsledku porušení fyzickými, technickými nebo manažerskými ochranných opatřeními.


Vaše volby o vašich údajích

Můžete samozřejmě odmítnou předložit osobní identifikační údaje prostřednictvím služby, přičemž v takovém případě BeatZone nemusí být ochotné poskytnout určité služby pro vás. Můžete aktualizovat nebo opravit informace o účtu a e-mailu kdykoliv po přihlášení ke svému účtu.


Odkazy na jiné webové stránky

Nejsme zodpovědní za praktiky vložených internetových stránek spojených z jejich službami, ani informacemi nebo obsahem v nich obsažených. Mějte na paměti, že pokud použijete odkaz od služby na jiné webové stránce, naše Zásady ochrany osobních údajů zde již nejsou v platnosti. Vaše prohlížení a interakce na jiných webových stránkách, včetně těch, které mají vazbu na naše webové stránky, se řídí vlastními pravidly a politikou.


Změny Našich zásad ochrany soukromí

Pokud změníme naše zásady a postupy ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny na této stránce, aby jsme vás uvědomili, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností můžeme je předat nebo zveřejnit. Změny těchto zásad ochrany soukromí jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Naposledy aktualizováno: 6.4.2020

English version

We recognize that your privacy is very important and take it seriously. This Privacy Policy describes BeatZone's policies and procedures on the collection, use and disclosure of your information when you use the BeatZone Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.


Information Collection and Use

We uses information we collect to analyze how the Service is used, diagnose service or technical problems, maintain security, personalize content, remember information to help you efficiently access your account, monitor aggregate metrics such as total number of visitors, traffic, and demographic patterns, and track User Content and users as necessary to comply with the Digital Millennium Copyright Act and other applicable laws.

User-Provided Information:

You provide us information about yourself, such as your name and e-mail address, if you register for a member account with the Service. Your name and other information you choose to add to your profile will be available for public viewing on the Service. We may use your email address to send you Service-related notices. You can control receipt of certain Service-related messages on your Settings page. We may also use your contact information to send you marketing messages. If you do not want to receive such messages, you may opt out by following the instructions in the message. If you correspond with us by email, we may retain the content of your email messages, your email address and our responses.

You also provide us information in User Content you post to the Service. Your posts and other contributions on the Service, and metadata about them (such as when you posted them), are publicly viewable on the Service, along with your name (unless the Service permits you to post anonymously). This information may be searched by search engines and be republished elsewhere on the Web in accordance with our Terms of Service.

If you choose to use our invitation service to invite a friend to the Service, we will ask you for that person's email address and automatically send an email invitation. We stores this information to send this email, to register your friend if your invitation is accepted, and to track the success of our invitation service.

Cookies:

When you visit the Service, we may send one or more "cookies" - small data files - to your computer to uniquely identify your browser and let BeatZone help you log in faster and enhance your navigation through the site. A cookie may convey anonymous information about how you browse the Service to us, but does not collect personal information about you. A persistent cookie remains on your computer after you close your browser so that it can be used by your browser on subsequent visits to the Service. Persistent cookies can be removed by following your web browser's directions. A session cookie is temporary and disappears after you close your browser. You can reset your web browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features of the Service may not function properly if the ability to accept cookies is disabled.

Log Files:

Log file information is automatically reported by your browser each time you access a web page. When you use the Service, our servers automatically record certain information that your web browser sends whenever you visit any website. These server logs may include information such as your web request, Internet Protocol ("IP") address, browser type, referring / exit pages and URLs, number of clicks, domain names, landing pages, pages viewed, and other such information.

Third Party Services:

We may use Google Analytics or Mixpanel to help understand use of the Service. Google Analytics and Mixpanel collect the information sent by your browser as part of a web page request, including cookies and your IP address. Google Analytics and Mixpanel also receive this information and their use of it is governed by their Privacy Policies.


How We Share Your Information

Personally Identifiable Information:

We may share your personally identifiable information with third parties for the purpose of providing the Service to you. If we do this, such third parties' use of your information will be bound by this Privacy Policy. We may store personal information in locations outside the direct control of BeatZone (for instance, on servers or databases co-located with hosting providers).

We may share or disclose your information with your consent, such as if you choose to sign on to the Service through a third-party service. We cannot control third parties' use of your information.

BeatZone may disclose your personal information if required to do so by law or subpoena or if we believe that it is reasonably necessary to comply with a law, regulation or legal request; to protect the safety of any person; to address fraud, security or technical issues; or to protect BeatZone's rights or property.

Non-Personally Identifiable Information:

We may share non-personally identifiable information (such as anonymous usage data, referring/exit pages and URLs, platform types, number of clicks, etc.) with interested third parties to help them understand the usage patterns for certain BeatZone services.

BeatZone may allow third-party ad servers or ad networks to serve advertisements on the Service. These third-party ad servers or ad networks use technology to send, directly to your browser, the advertisements and links that appear on BeatZone. They automatically receive your IP address when this happens. They may also use other technologies (such as cookies, JavaScript, or web beacons) to measure the effectiveness of their advertisements and to personalize the advertising content. BeatZone does not provide any personally identifiable information to these third-party ad servers or ad networks without your consent. However, please note that if an advertiser asks BeatZone to show an advertisement to a certain audience and you respond to that advertisement, the advertiser or ad server may conclude that you fit the description of the audience they are trying to reach. The BeatZone Privacy Policy does not apply to, and we cannot control the activities of, third-party advertisers. Please consult the respective privacy policies of such advertisers for more information.


How We Protect Your Information

We uses commercially reasonable physical, managerial, and technical safeguards to preserve the integrity and security of your personal information. We cannot, however, ensure or warrant the security of any information you transmit to BeatZone or guarantee that your information on the Service may not be accessed, disclosed, altered, or destroyed by breach of any of our physical, technical, or managerial safeguards.


Your Choices About Your Information

You may, of course, decline to submit personally identifiable information through the Service, in which case BeatZone may not be able to provide certain services to you. You may update or correct your account information and email preferences at any time by logging in to your account.


Links to Other Web Sites

We are not responsible for the practices employed by websites linked to or from the Service, nor the information or content contained therein. Please remember that when you use a link to go from the Service to another website, our Privacy Policy is no longer in effect. Your browsing and interaction on any other website, including those that have a link on our website, is subject to that website's own rules and policies.


Changes to Our Privacy Policy

If we change our privacy policies and procedures, we will post those changes on this page to keep you aware of what information we collect, how we use it and under what circumstances we may disclose it. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Last updated on: 6.4.2020